Jawatankuasa Penyelaras Kualiti

 
Jawatankuasa Penyelaras Kualiti (JPQ)
 
Keanggotaan Ahli Jawatankuasa

  1. Ketua Pegawai Farmasi                                                                                - Pengerusi
  2. Ketua Unit Farmasi Pesakit Luar                                                                   - Ahli
  3. Ketua Unit Farmasi Bekalan Wad                                                                  - Ahli
  4. Ketua Unit Pentadbiran Dan Kewangan                                                        - Ahli
  5. Ketua Unit Stor Farmaseutikal                                                                       - Ahli
  6. Ketua Unit Kawalan Inventori Dan Stor (Alat)                                                - Ahli
  7. Ketua Unit Pemonitoran Drug Terapeutik Dan Penyediaan Farmaseutikal   -  Ahli
  8. Ketua Unit Farmasi Klinikal Dan Maklumat Drug                                           - Ahli
  9. Ketua Unit Penyediaan Aseptik dan Radiofarmasi                                         - Ahli
  10. Pegawai Farmasi Unit Pentadbiran Dan Kewangan                                      - Setiausaha
Terdapat 8 biro dibawah JPQ Jabatan Farmasi HUSM iaitu:

1) Biro Perkhidmatan Pelanggan

2) Biro Pemantauan Prestasi 

3) Biro Penghayatan Nilai Dan Etika 

4) Biro Kelestarian Kualiti 

5) Biro Penambahbaikan Berterusan 

6) Biro Keselamatan 

7) Biro Pengurusan Bakat dan 

8) Biro Pengurusan Inventori Ubat dan Alat

Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan mengenai ubatan?

Hubungi kami:

Unit Farmasi Pesakit Luar

09 767 3393/3395/3396

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug

09 767 3384/3386